PRODUKTŲ kategorijos

PRODUKTŲ KATEGORIJOS

UAB SISTEMA PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS
1.1. E-parduotuvė – elektroninė parduotuvė, pasiekiama adresu www.e-sistema.lt
1.2. Pirkėjas – Parduotuvėje prekes, taip pat su jomis susijusias paslaugas perkantis asmuo.
1.3. Pardavėjas – UAB „SISTEMA” įmonės kodas 173821771, PVM kodas LT738217716; adresas J.Janonio 30, LT 98113 Skuodas, Lietuva, banko sąskaitos Nr. LT524010044700050250, tel. +370 687 51101, el. paštas sistema@sistema.lt, kai prekės įsigyjamos parduotuvėje, E-parduotuvėje ar elektroninių ryšių priemonėmis – telefonu arba el. paštu.
1.4. Parduotuvė – Parduotuvė ir E-parduotuvė kartu.
1.5. Sutartis – Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pardavėjo ir Pirkėjo teises ir pareigas, prekių ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimo, apmokėjimo už jas bei jų pristatymo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių ir su jomis susijusių su paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas.
2.2. Prekes ir su jomis susijusias paslaugas Pirkėjas gali įsigyti tik sutikęs ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, kurios taip pat skelbiamos adresu https://e-sistema.lt/taisykles/, bei Pardavėjo privatumo politika, kuri skelbiama adresu https://e-sistema.lt/privatumo-politika/ . Sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika Pirkėjas patvirtina, kad su šiais dokumentais susipažino ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat laikoma, kad Pirkėjas yra tinkamai informuotas apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą ir jo, kaip duomenų subjekto, teises.
2.3.Visos pirkimo–pardavimo sąlygos pateikiamos prieš sudarant Sutartį. Sudarius Sutartį laikoma, kad Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis ir Pardavėjo privatumo politika susipažino raštu.

3. SUTARTIES SUDARYMAS
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai:
3.1.1. Prekes užsakant Parduotuvėje:
3.1.1.1. Pirkėjas sumokėdamas visą prekių kainą iškart atsiima prekes ir gauna tai patvirtinantį Pardavėjo kasos kvitą ar kitą kainos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
3.1.1.2. Arba Pirkėjas gauna Pardavėjo išrašytą sąskaitą, pagal kurią sumoka visą prekių kainą arba Pardavėjo sąskaitoje nurodytą avansą, kai prekės pristatomos vėliau.
3.1.2. Prekes užsakant E-parduotuvėje, Pirkėjas laikydamasis E-parduotuvėje pateikiamų instrukcijų, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, užpildo privalomą pateikti informaciją, patvirtina savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir Pardavėjo privatumo politika, pasirenka apmokėjimo būdą ir užsako prekes, taip pat su jomis susijusias paslaugas, o Pardavėjas patvirtina prekių, taip pat su jomis susijusių paslaugų užsakymą, atsiųsdamas prekių užsakymo informaciją ir patvirtinimo pranešimą Pirkėjo nurodytu el. paštu.
3.1.3. Prekes užsakant kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (telefonu ar elektroniniu paštu), Pirkėjas elektroniniu paštu gauna Pardavėjo išrašytą sąskaitą, pagal kurią sumoka visą prekių kainą arba Pardavėjo sąskaitoje nurodytą avansą.
3.2. Pardavėjas gali atsisakyti patvirtinti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės ar dėl kitų priežasčių. Pardavėjui atsisakius patvirtinti Pirkėjo užsakymą, Pirkėjo sumokėtas avansas grąžinamas Pirkėjui
3.3. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visą prekių kainą ir priimti užsakytas prekes bei su jomis susijusias paslaugas.
3.4. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir suteikiamos su jomis susijusios paslaugos bei Pirkėjas visiškai atsiskaito už perduotas prekes ir suteiktas su jomis susijusias paslaugas.

4. PREKIŲ KAINA IR JOS APMOKĖJIMAS
4.1. Prekių ir paslaugų kainos nurodomos eurais (Eur) su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
4.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
4.3. Už prekes galima atsiskaityti:
4.3.1. Iškart pateikus užsakymą naudojantis elektronine bankininkyste, kai prekės užsakomos E-parduotuvėje
4.3.2. Kortele prekių pristatymo metu ar prekes įsigyjant Parduotuvėje,
4.3.3. Grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu ar prekes įsigyjant Parduotuvėje.
4.3.4. Mokėjimo pavedimu prekes įsigyjant Parduotuvėje ir E-parduotuvėje.
4.4. Pardavėjas tam tikroms prekėms gali pareikalauti Pirkėją sumokėti avansą, kurio dydis nurodomas užsakymo pateikimo metu arba Pardavėjo sąskaitoje. Likusi suma sumokama Taisyklių 4.3 punkte nustatyta tvarka. Kai privalomas avansas, Užsakymas pradedamas vykdyti ir Sutartis laikoma sudaryta tik sumokėjus avansą (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas sumoka visą prekės kainą). Avansas privalomas:
4.4.1. Pateikiant užsakymą Parduotuvėje avanso dydis yra 30 % (dvidešimt procentų) užsakymo vertės, išskyrus, jeigu Pardavėjas pareikalauja sumokėti didesnį avansą.
4.4.2. Pateikiant užsakymą elektroninėmis ryšio priemonėmis, kai avansas nurodomas užsakymo pateikimo metu arba Pardavėjo sąskaitoje.
4.5. Pirkėjui nesumokėjus avanso nustatytu terminu, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties.
4.6. Pardavėjas išsaugo nuosavybės teises į prekes iki visiško apmokėjimo už jas ir prekių atsiėmimo arba perdavimo Pirkėjo pasirinktam vežėjui, jei Pirkėjas prekių vežimą organizuoja pats. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo prekių pristatymo jam arba perdavimo Pirkėjo pasirinktam vežėjui, jei Pirkėjas prekių vežimą organizuoja pats.
4.7. Pardavėjui nustačius kainos klaidą Parduotuvėje ar Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją jeigu Pirkėjas pagal klaidingą kainą pateikė užsakymą. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę per 5 (penkias) dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie kainos klaidą gavimo atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už teisingą kainą. Pirkėjui atsisakius pakartotinai patvirtinti užsakymą už teisingą kainą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties ir Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtas pinigų sumas.
4.8. Su dalimi Pardavėjo taikomų mokesčių už papildomas paslaugas galima susipažinti adresu: https://e-sistema.lt/pristatymas

5. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
5.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, iki prekės pristatymo, taip pat per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo (pristatymo) dienos arba, jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės gavimo (pristatymo) dienos, arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies gavimo dienos atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu, elektroniniu paštu) sudarytos Sutarties, išskyrus pirkimo–pardavimo sutartis, kurių pagal teisės aktus negalima atsisakyti. Pirkėjas elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Sutarties gali atsisakyti elektroniniu paštu sistema@sistema.lt atsiųsdamas Pardavėjui užpildytą laisvos formos pranešimą apie Sutarties atsisakymą, iš kurio būtų aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti Sutarties. Atsisakydamas Sutarties, Pirkėjas taip pat turi Pardavėjui pateikti pirkimo dokumentus (sąskaitą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kt.), pridėdamas jų kopiją prie elektroniniu paštu siunčiamo pranešimo apie Sutarties atsisakymą.
5.2. Pirkėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą pateikus elektroninių ryšių priemonėmis, prekė privalo būti išsiųsta Pardavėjui ne vėliau kaip per Sutarties atsisakymo laikotarpį, numatytą Taisyklių 6.1 punkte, su Pardavėju suderinus įteikimo laiką. Už tinkamą prekės supakavimą grąžinimui atsakingas Pirkėjas. Tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui, nebent Pardavėjas nurodo kitaip.
5.3. Pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas grąžinami mokėjimo pavedimu į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, o jei mokėjimas atliktas ne mokėjimo pavedimu – į Pirkėjo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą sąskaitą, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, o jeigu prekė buvo pristatyta Pirkėjui– nuo tos dienos, kai prekė yra grąžinama Pardavėjui.
5.4. Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties tik tais atvejais, jeigu laikomasi Grąžinimo 1.2.1–1.2.3 papunkčiuose nurodytų sąlygų. Su grąžinimo taisyklėmis galima susipažinti adresu: https://e-sistema.lt/grazinimas/
5.5. Pirkėjas taip pat turi teisę per 3 (tris) dienas nuo užsakymo pateikimo atšaukti parduotuvėje pateiktą užsakymą, jeigu prekė turi būti gaminama ir dar nėra perduoda Pirkėjui. Užsakymo atšaukimą Pirkėjas atlieka parduotuvėje, kuriame pateikė užsakymą. Atšaukus užsakymą, sumokėtas avansas grąžinamas per 14 (keturiolika) dienų.

6. GAMINIŲ NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS IR BENDROSIOS GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS
6.1. Prekėms suteikiama 24 (dvidešimt keturių mėnesių) garantija, nebent Pardavėjas nurodė kitaip.
6.2. Prekės komercinės garantijos terminas ir jos taikymo sąlygos yra nurodytos prekės instrukcijoje „Gaminių naudojimo rekomendacijos ir bendrosios garantinio aptarnavimo sąlygos“, kurią Pirkėjas gauna kartu su preke, ar kitame atskirame dokumente (Garantiniame rašte), pridėtame prie prekės. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos ar perdavimo Pirkėjui, jei jis prekę atsiima pats.
6.3. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis tai prekei nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės pirminės pristatymo ar perdavimo Pirkėjui datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.
6.4. Prekės naudojimo rekomendacijos ir bendrosios garantinio aptarnavimo sąlygos pateikiamos kartu su preke.

7. KONSULTACIJOS, PRANEŠIMAI IR SKUNDAI
7.1. Norėdamas gauti konsultaciją, Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu sistema@sistema.lt, telefono numeriu +370 699 88076 .
7.2. Visi pranešimai ir pretenzijos gali būti teikiami elektroniniu paštu sistema@sistema.lt, telefono numeriu +370 699 88076 arba paštu J.Janonio 30, LT 98113 Skuodas, Lietuva. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjui pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.
7.3. Pirkėjas dėl Parduotuvėje įsigytos prekės su skundu ar prašymu turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. +370 5 262 67 51, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar kreiptis į Europos vartotojų centrą, Algirdo g. 31, 03219 Vilnius, tel. +370 5 265 03 68, el. paštas info@ecc.lt, interneto svetainė https://www.ecc.lt/lt/.

8. ATSAKOMYBĖ
8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už teikiant užsakymą pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų užsakydamas prekes, Pardavėjas neatsako už dėl šios priežasties kilusias pasekmes. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ir tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) Sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.2. Jei E-parduotuvėje yra nuorodų į kitų asmenų tinklapius, Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti aplankius šiuos tinklapius, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys.
8.3. Pardavėjas neatsako už Sutarties nevykdymą ir (ar) prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.
8.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.
8.5. Užsakymo nepristačius sutartu laiku, Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas moka 0,05% delspinigius nuo užsakymo vertės už kiekvieną pradelstą dieną, pradedant skaičiuoti nuo paskutinės galimos užsakymo pristatymo dienos, nurodytos Pristatymo 1.5 punkte. Su pristatymo taisyklėmis galima susipažinti adresu: https://e-sistema.lt/pristatymas/
8.6. Nesumokėjus likusios prekių kainos nustatytais terminais arba Pirkėjui nepagrįstai atsisakius ar vengiant priimti prekes, Pardavėjas turi teisę nevykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų ir nepristatyti prekių tokį laiko tarpą, kurį Pirkėjas uždelsė atsiskaityti, o Pirkėjas privalo papildomai atlyginti Pardavėjo patirtas išlaidas prekių sandėliavimui, skaičiuojant po 1,00 € (vieną eurą) už kiekvieną kalendorinę prekių sandėliavimo dieną nuo nustatytos prekių pristatymo dienos, bei sumokėti delspinigius lygius 0,05% nuo užsakymo vertės už kiekvieną pradelstą darbo dieną.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai gali sumažinti Pirkėjas teikiamas garantijas, be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, nepranešęs Pirkėjui iš anksto ir be atskiro Pirkėjo sutikimo. Konkrečiam užsakymui taikomos Sutarties sudarymo momentu galiojusios Taisyklės.
9.4. Visi nesutarimai, kilę dėl Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.